سامانه نفت
صفحه اصلی  /  سامانه نفت

ورود به سامانه sama.oipf.ir | مشاهده فیش حقوقی بازنشستگان نفت سما sama oipf ir + بازنشستگان به http//sama.oipf.ir مراجعه نمایید

یکی از مزایای شرکت نفت استفاده از سامانه سما است. با ورود به سامانه سما شرکت نفت sama.oipf.ir | فیش حقوقی بازنشستگان، کارمندان سابق و بازنشسته صنعت نفت می‌توانند از خدمات و امکانات غیر حضوری زیادی بهره‌مند شوند.