پاقدم علی کریمی خوب بود/ خیبر قیام کرد

پاقدم علی کریمی خوب بود/ خیبر قیام کرد خیبر خرم آباد در روزی که یک تماشاگر ویژه داشت با یک از سد بادران گذشت. خبر ورزشی

پاقدم علی کریمی خوب بود/ خیبر قیام کرد

خیبر خرم آباد در روزی که یک تماشاگر ویژه داشت با یک از سد بادران گذشت.

پاقدم علی کریمی خوب بود/ خیبر قیام کرد

خبر ورزشی