از قمیت ها که هیچ، از مردم هم خجالت نمی‌کشند!

کارتونیست: عباس گودرزیمهر

کارتونیست: عباس گودرزیمهر