پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
صفحه اصلی  /  پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند | سامانه ورود پنجره ملی خدمات ملی / نحوه دریافت کارت ورود به جلسه

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای ج جیزهایی میباشد و نحوه استفاده از ان چگونه است؟