عرفات
صفحه اصلی  /  عرفات

ویدئو| آغاز مناسک حج

زائران از ظهر امروز شنبه ۲۶ خرداد در وقوفی چند ساعته با زمزمه دعای عرفه، برائت از مشرکان را سر می‌ دهند و ما در این ویدئو از اندیشه معاصر عطر برائت را تقدیم نگاه مهربانتان می کنیم.