دانش آموزان
صفحه اصلی  /  دانش آموزان

پیش ثبت نام پایه هفتم| تاریخ دقیق ثبت نام هرپایه تحصیلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ + جدول زمان بندی

با توجه به اتمام پایان دوران ابتدایی و ورود به مقطع تحصیلی جدید، والدین حساسیت بیشتری برای ثبت نام دانش آموزان پایه هفتم دارند و ما در اندیشه معاصر، پیش ثبت نام پایه هفتم را توضیح داده ایم و تاریخ دقیق ثبت نام هرپایه تحصیلی برای سال تحصیلی ...

ثبت نام کتاب های درسی دانش آموزان + لینک ثبت نام و قیمت کتب

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از والدین درخواست کرد که ثبت‌ نام‌ کتب خود را به لحظات پایانی موکول نکنند. ثبت نام کتب از 5 اردیبهشت آغاز شده است.