حقوق پرستاری
صفحه اصلی  /  حقوق پرستاری

اجرای طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۵ سال

با توجه به افزایش ۱۷هزار تخت بیمارستانی در شبکه بیمارستانی کشور، نیاز به افزایش و جذب پرستار در کشور بیش از پیش احساس می‌شد؛ بر همین اساس هم دولت سیزدهم پرستاری