طبقه در حکم کارگزینی چطور محاسبه می شود

طبقه در حکم کارگزینی چطور محاسبه می شود ❎محاسبه طبقه شامل مجموع طبقه بابت مدرک تحصیلی (طبقه ورودی) و سنوات خدمتی به اضافه طبقات تشویقی(جبهه ، جانبازی ، تشویقی ارزشیابی) ❎طبقه تحصیلی : مطابق آیین نامه بر اساس مدرک مرتبط با پست سازمانی طبقه ورودی محاسبه می شود که بابت مدرک تحصیلی سیکل و پایین […]

طبقه در حکم کارگزینی چطور محاسبه می شود

❎محاسبه طبقه شامل مجموع طبقه بابت مدرک تحصیلی (طبقه ورودی) و سنوات خدمتی به اضافه طبقات تشویقی(جبهه ، جانبازی ، تشویقی ارزشیابی)

❎طبقه تحصیلی : مطابق آیین نامه بر اساس مدرک مرتبط با پست سازمانی طبقه ورودی محاسبه می شود که بابت مدرک تحصیلی سیکل و پایین تر از آن طبقه ۱ ، دیپلم طبقه ۲ ، فوق دیپلم طبقه ۳ ، لیسانس طبقه ۴ ، فوق لیسانس طبقه ۵ ، دکترا طبقه ۶ ، به این نکته نیز باید توجه داشت که بررسی ارتباط بین پست و مدرک دقیقا در زمان تاریخ اخذ مدرک و پست سازمانی کارمند در همان تاریخ صورت می گیرد .

❎طبقه سنواتی : اگر مدرک تحصیلی مرتبط با پست سازمانی لیسانس به بالا بود به ازای هر ۴ سال یک طبقه ، دیپلم و فوق دیپلم هر ۵ سال و سیکل به پایین هر ۶ سال یک طبقه سنواتی تعلق می گیرد .

❎طبقه تشویقی(جبهه ، جانبازی و ارزشیابی) : به ازای هر ۵ درصد جانبازی و به ازای موارد ایثارگری (جانبازی و جبهه داوطلب ) طبق بخشنامه ۲۷۲۷ تا سقف دو طبقه تعلق می گیرد.

❎ مطابق آیین نامه ارزشیابی مصوب در سال ۸۹ اگر کارمند ۵ سال متناوب امتیاز ارزشیابی بالای ۸۵ کسب کند یک طبقه تشویقی به او تعلق می گیرد.

۵/۵ (۱ نظر)کارگزین