جدول قطعی برق اهواز ۷ خرداد ۱۴۰۰+ نقشه خاموشی اهواز

جدول قطعی برق اهواز روز جمعه 7 خرداد 1400 را در ادامه ببینید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، برنامه قطعی برق اهواز جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰ منتشر شد. قطعی های برق در اهواز پیش از شروع تابستان آغاز شده است. مصرف برق در روزهای اخیر به علت افزایش دمای هوا افزایش یافته و همین موضوع تامین برق در کشور را با مشکل مواجه کرده و سبب شده است تا همانند سال های گذشته  خاموشی های برنامه ریزی شده در تمام استان های کشور اجرا شود .بیشترین مصرف برق در تابستان بین ساعات ۱۲ الی ۱۸ است که بنا به توصیه شرکت برق با کاهش ده درصدی مصرف برق می توان از بروز خاموشی در این ساعات جلوگیری کرد. مشترکان اهوازی همچنین می توانند با نصب اپلیکیشن برق من از وضعیت خاموشی مطلع شده همچنین خاموشی منطقه خود را ثبت کنند.

 

جدول قطعی برق اهواز 7 خرداد 1400

 

جدول قطعی برق اهواز ۷ خرداد ۱۴۰۰

ساعت ۱۰ تا ۱۱ / جدول قطعی برق اهواز ۷ خرداد ۱۴۰۰
بخش از عین دو – پشت کوی سلیم آباد
کیانپارس خیابان خرداد ازاسفند تا خیابان ۸ – خیابان خرداد بین الهام و سروش- مطهری غربی نبش خرداد
باهنر بلوار صداقت شرقی مناطق ۱و۳و۵ و ۷ – خیابان بهاران – خیابان سرور – خیابانهای دانش یک و سه و هفت – پارک و بهداشت باهنر- خیابان نسترن
خیابان کافی از بهبهانی تا انتهای خیابان بهداری نبش خیابان امام – یوسفی خیابان جراح زاده

کوی مجاهد خیابان های یاور و تکریم – معین زاده خیابان الدن اصلی و سوسن
خیابان طالقانی بازار طال فروشان – خیابان شمخانی – خیابان عابدی
مالشیه شهرک راشدیه – قسمتی از کمربندی مالشیه
کیانپارس خیابان چمران بین ۶ تا ۹ شرقی

۵ مرکز ترانس
شرق اهواز جاده ماهشهر و برومی از سه راهی فوالد بسمت پلیس راه برومی – خیابان مسجد – خیابان مخابرات – مرکز معاینه فنی خودرو – پادگان مشرحات

مالثانی خیابان ۲۱ تا ۱

 

 

 

ساعت ۱۳ تا ۱۵ /جدول قطعی برق اهواز ۷ خرداد ۱۴۰۰
 مالثانی خیابان ۲۱ تا ۱
حصیرآباد اتوبان نواب صفوی فرعی اول – حصیر آباد حد فاصل خیابانهای ۱۳ اصلی تا ۲ شهید بختیاری قسمتهای چهار راه سوم – خیابان ۸ چهار
راه دوم – خیابان محسنین چهارراه سوم – خیابان ۱۱ چهار راه دوم از سمت منبع آب – خیابان شهید غالمی
خرمکوشک و نیوساید
کوی مدرس (خروسیه)
کوی گلدشت و کوی گلبهار
خیابان۶۰ متری شیلنگ آباد ـ خیابان شیخ بهاء جنوبی از ۶۰ متری تا خشایار )بنی هاشم(
ویس – شهرک شجیرات – جاده ماهشهر باغ فردوس ایستگاه اهواز ۲ شرکت گاز پلی اتیلن
باهنر – بلوار معلم – فلکه قانا تا راه بند ایثار- کوی ایثار بازارچه کمیته امداد – فوالدشهر بلوار باباطاهر – منازل مخزن ساز-منازل راه و ترابری نفت –
صد دستگاه خیابان ۲ آزاده – باهنر منازل آزاده خیابان قیام روبروی پارک – صد دستگاه بین منازل ترابری و آزاده – باهنر مستغالت مرکز خرید
باهنر – فوالدشهر بلوار بابا طاهر نبش خ ۷
غرب اهواز دانشگاه آزاد اسالمی واحد فرهنگشهر – کارگاه آموزشی دانشگاه آزاد سمت ریل راه آهن – شهرک دانشگاه خیابان ۱۸ متری
شرق اهواز شبیشه – شیبان از خیابان ۱ تا ۳ – خیابان ۶ شیبان – بهداشت شیبان- کوی امام – مسکن مهر شیبان
بلوار کمربندی صنایع فوالد – خیابان مدارس قلعه چنعان – خیابان های شرقی قلعه چنعان – کوی امام حسین – روستای گاومیش – روستای علی
ایگده
جاده اندیمشک شهر الهایی – قلعه سحر – عشاره بزرگ و کوچک – روستای کریم محارب و علی چعب – روستای صالح زواره ای – مخابرات الهایی –
روستاهای سید ظهراب و سید طاهر – روستای بروایه عمیر روستای خسرج
پادادشهر خیابان های ۴ تا ۹ و سلطانی
زیتون کارگری – سازمان انتقال خون – شهرداری منطقه ۷
پادادشهر خیابانهای ۱۰و۱۱و۱۲ غربی از کمپانی تا جواداالئمه
مسیر جاده اندیمشک حدفاصل بیمارستان سالمت بسمت الهایی – پادگان عاصی زاده – روستای الباجی – – پلیس راه جدید- پاالیشگاه نظامیه
خیابانهای آیت – منازل ۲۵۴دستگاه و منازل سپاه و و فلکه ۲۵۴ دستگاه به سمت ۳۰۰ دستگاه
اهواز غرب حمیدیه روستاهای بیت احمید- شریعتی- سگور فریح- آلبوصیاد- حالف حسن- ام سگور- جلیزی عبدالرضا- شهرک جلیزی- صگور عیسی-صگور
صالح- شهرک دامپروری- کوی سفلی- انتهای خیابان ۱۷ شهریور

 

ساعت ۱۵ تا ۱۷ /جدول قطعی برق اهواز ۷ خرداد ۱۴۰۰
کوی ۲۲بهمن – قسمتی از فرهنگشهر- طرح توسعه نیشکر – دانشگاه آزاد اسالمی- قسمتی از کوی سعدی

مسیر جاده خرمشهر روستای سطامیه ـ بنی تمیم – مسیر جاده قدیم خرمشهر – روستای رامزیه – مسیر سید خلف ابوترکیه – طاهریه
روستای جنگیه وابودبس- دامداری بختیاری- آجرسازی جیل و جنگیه
خیابان اصلی شکاره یک – خیابان اصلی درویشیه پشت به بلوار سمت چپ – خیابان ربیعی و فرعی اول – خیابان کاشف – خیابان ۳ -۴ و۵ -شریعتی
یک -قسمتی از خیابان فشار قوی – خیابان قائم -بازار ماشین سنگین انتهای شکاره یک
کوی ملت فاز ۳ خیابان های بلوار تا انتهای فلکه دانیال و خیابان های فرعی دانیال
کوی صادقیه – بلوار دعبل خزایی – خیابانهای بشارت – منازل لوله سازی خیابان بشارت – منازل راه کربال خیابان نینوا
کوی شهید میثمی- راهیان نور – کیانشهر منازل بسیجیان و خانه سازی – خیابان اصلی انقالب جنوبی از شیخ بها تا سه راه – خیابان انقالب شمالی
از سروش تا سه راه – خیابان هاللی از انقالب تا ۶۰ متری
قسمتی از کوی علوی خیابان طالقانی بین جاده خرمشهر و فراهانی- خیابان بهداشت – جاده خرمشهر قبل بوتان گاز
حمیدیه روستاهای وصیله حالف- عالونه الفای- عالونه سدره۱ -عالونه ضعیف- صندیحه ۱و۲ -آلبوعید ۱و۲ -آلبومروح- العوده- حویش ۱و۲ -بیت
بردان- شهید فالحی- جنادله )بیت خلف(- جنادله )بیت خالد(- بیت شوکایه
روستای سید عنایه
بلوار بقایی – بلوار هدیه روبروی خ هستی ۱ – پردیس خ ۳۲ متری هدیه – خیابانهای دالرام – دنا – هستی – پردیس فاز ۳ خیابان اصلی هستی
باند کندرو بلوار امام علی حد فاصل خیابان جنت تا نبش تصفیه خانه فوالد – خیابان لقمان اسالم آبادغربی- بازارماهی- کوی مشعلی خیابان های
غافر و عاصم نبش بلوار امام علی- اسالم آباد شرقی خیابانهای ۶ الی۱۴
بلوار اصلی پردیس -خیابان های نوبهار – گلشن – گلزار – خادم – بنفشه -گل رز – ژاله – آراسته – شکوفه – بشارت – خروش – خشنود – خجسته –
جمال ۱۳ – جوان – حکمت
فاز ۲ پادادشهر حد فاصل خیابان امام تا هجرت و حد فاصل بلوار سینا تا هاتف – بلوار سعادت – بلوار قائم – بلوار وصال – قسمتی از بلوار سینا بین
قائم و شفیع – فاز ۲ پادادشهر خیابانهای ۴۷ – ۴۰ بین وصال و هجرت – ۴۳ – قائم نبش سینا
منبع آب فاز سه شهرداری – صدا و سیمای تپه و دکل های مخابرات – حصیر آباد خیابانهای ۵ و ۶ فرعی – کوی رمضان خیابان نظر و ۶ رزمندگان
یبان خیابان ۳ تا ۷ شهرک اندیشه – شهرداری شیبان
کوی منابع طبیعی – شهرک آغاجاری بلوار افرا
کندرو هادی آباد و خیابان های فرعی ۱ الی ۱۰ – فرعی بین کندرو و سمیع – خیابان اصلی هادی آباد – فلکه هادی آباد- جاده ساحلی سمت
استیشن– گندمکار خیابان بیمارستان سینا – خیابان رازی – خیابان اول و دوم و سوم وچهارم گندمکار- بلوار امام علی بین فلکه خزامی و فلکه

 

۱۷ تا ۱۹ /جدول قطعی برق اهواز ۷ خرداد ۱۴۰۰
قسمتی از فاز دوم شهرک صنعتی شماره ۴ – سه راهی فوالد تا فلکه تپه -شرکت حفاری شمال
کیانپارس خیابانهای مطهری شرقی- سروش شرقی – اردیبهشت – میهن- الهام شرقی – یک شرقی – یک غربی فاز یک تا ۳
پردیس – قسمتی از منازل ۳۱۲ واحدی – خیابانهای گل افشان – اندیشه پشت دانشگاه پیام نور و جهاد دانشگاهی مجتمع بلوکی پردیس ۲ – پردیس
خ گلزار روبروی میدان نرگس- خ غنچه و شبنم – اندیشه و فرهنگشهر خیابانهای صراط و رشد ۶ منازل انتظام و شهرک دانشگاه خیابان های ۱۴ و
۳۸
روستاهای مگطوع – خبینه سفلی – ملیحان – بیوض – مکسر بیوض – صفحه یک – صفحه دو – شمریه – تل اسود – سیره – قجریه – قجریه بیت
واوی- کاظمی یک – کاظمی دو
اتوبان آیت ا. . . بهبهانی نبش پارک خروسی – خیابان های ۶ احمدی- امینی -سراج – صدیق
امانیه خیابانهای پوراندخت -تخت سلیمان – عارف – لقمان- مستعان – دز – بوعلی – سقراط – منصفی غربی – پشت استادیوم تختی منازل گمرک و سیلو
حمیدیه روستاهای دهکده و سید حسین غفیله- بیت جونی- بیت ماهور- بیت مگطاف- قلعه غدیر-آزادی -رحمت آباد- گمبوعه بزرگ و کوچک-
طویبه- شبیلیه۱و۲ -دهلیز۱و۲و۳-
سید حسین- سیدیعقوب- سید استار- رامسه یک- حریجه شالتاق ۱و۲ -گبرازهیه- کوهه ۱و۲ -ازرگ- ملیحه ۱و۲ -سعدون تفگ- دب سعید ۱و۲-
فریسه- سید شریف- عباس یالس۱و۲-
شهید براجعه- پادگان شهید محالتی- پادگان شهید فرجوانی- پادگان شهید جرفی- ایستگاه برق شماره ۴
کوی فرهنگیان یک – خیابان های گالیل – مریم – شقایق – الله – فرهنگیان ۲ خیابان وصال ۶ و ۷
اتوبان آیت ا… بهبهانی بین خیابان زند و رودکی جنب مصالح فروشان – بلوار ساحلی حد فاصل فروشگاه رفاه تا نادری – ترمینال گلستان – خیابان
کافی پشت سینما اکسین – قسمتی از ۲۴متری حدفاصل نادری تا فلکه شهدا
فلکه چوب برها – مسجد الرحمن – ۶۸ متری علوی )بهارستان( – خیابان سروش جنوبی تا نبش انقالب – خیابان ۱۲ متری بهداشت – سلیم آباد
خیابان ۴۰ متری کفش ملی
مالثانی قدیم – دانشگاه – روستاهای هله و دله – سید عیدی – روستای منصوری و عباسیه نبگان
بلوار پاسداران حد فاصل ایستگاه زرگان تا خیابان عامری
خیابان سعدی از رستگاری تا نبش طالقانی
مالشیه تا خیابان ۸ و خیابان تعاون

 

قطعی برق

 

اعلام جزئیات جداول خاموشی برق در کشور

سخنگوی صنعت برق در خصوص جدول خاموشی برق در کشور توضیحاتی را ارائه کرد.مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به خبری مبنی بر انتشار جداول خاموشی در کشور گفت:در شرکت برق برنامه ریزی هایی برای طرح های مدیریت مصرف برق انجام داده ایم.او ادامه داد:اگر تراز تولید برق با میزان مصرف در کشور برابر نباشد  با مشکل رو به رو می شویم، برنامه خاموشی‌های احتمالی نیست و اگر مشترکان همکاری لازم را داشته باشند، خاموشی‌ها اعمال نمی‌شود.

سخنگوی صنعت برق در خصوص جدول خاموشی در کشور بیان کرد:در حال حاضر جدولی برای خاموشی منتشر نشده است و قبل از انتشار جدول خاموشی مشترکان در اپلیکیشن برق من می توانند از برنامه خاموشی ها مطلع شوند و ما قطعا اطلاع رسانی لازم را انجام خواهیم داد.گفتنی است، بر اساس آخرین آمار سرعت رشد مصرف برق در کشور افسارگسیخته شده و طی روزهای اخیر، شاهد ثبت پیک‌های مصرف برق به مقادیری هستیم که در زمان مشابه سال‌های گذشته بی سابقه بوده اند و برای نخستین بار در تاریخ کشور در اردیبهشت ماه شاهد رسیدن رکورد مصرف برق به مرز ۵۴ هزار مگاوات بودیم.

 

قطع برق اهواز

طبق آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در روز بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصرف برق در پیک روزانه به ۵۳ هزار و ۷۵۹ مگاوات رسید. این در حالی است که پیک مصرف برق در روز مشابه سال قبل، ۴۵ هزار و ۲۷۰ مگاوات بوده و رشد بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی نسبت به زمان مشابه سال قبل داشته است. از سوی دیگر امسال صنعت برق با پدیده جدیدتر استخراج رمز ارز خانگی به دلیل افزایش بهای این ارز  روبرو است. همین جذابیت سبب فعالیت بیشتر برای استخراج رمز ارز از برق با بهای کم خانگی شده و معضل صنعت برق را تشدید کرده است، البته صنعت برق از برخورد قاطع و جدی با استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارزها خبر داده است.

 

انتهای پیام/*