همسان سازی حقوق کارگران
صفحه اصلی  /  همسان سازی حقوق کارگران

خوابِ بی تعبیر بازنشستگان تامین اجتماعی| افزایش حقوق بازنشستگان فقط برای این افراد + زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان

بدون شک افزایش 30 و حتی 35 درصدی حقوق کارگران از آنجا که با تورم همخوان نیست نیاز به تجدید نظر فوری دارد.