کسانی به فوتبال آمده‌اند که اسم‌شان در کتاب موش و گربه هم نیست!/ دشمن ایران هم چنین تصمیماتی برایمان نمی‌گیرد

کسانی به فوتبال آمده‌اند که اسم‌شان در کتاب موش و گربه هم نیست!/ دشمن ایران هم چنین تصمیماتی برایمان نمی‌گیرد مهدی مناجانی سرپرست اسبق تیم ملی گفت: به خدا دشمنان ما هم اینگونه بد برای ما تصمیم نمی گیرند که این عده به نام ایرانی چنین تصمیماتی برای فوتبال ایران اتخاذ می کنند. خبر ورزشی

کسانی به فوتبال آمده‌اند که اسم‌شان در کتاب موش و گربه هم نیست!/ دشمن ایران هم چنین تصمیماتی برایمان نمی‌گیرد

مهدی مناجانی سرپرست اسبق تیم ملی گفت: به خدا دشمنان ما هم اینگونه بد برای ما تصمیم نمی گیرند که این عده به نام ایرانی چنین تصمیماتی برای فوتبال ایران اتخاذ می کنند.

کسانی به فوتبال آمده‌اند که اسم‌شان در کتاب موش و گربه هم نیست!/ دشمن ایران هم چنین تصمیماتی برایمان نمی‌گیرد

خبر ورزشی