فولاد پیش از این نیز سعید آقایی از پرسپولیس و علیاری و علی قربانی را جذب کرده بود و با حیدریه تمدید کرده است.