واکنش پرسپولیس به پایان قرارداد کاپیتان

واکنش پرسپولیس به پایان قرارداد کاپیتان پیشنهاد رسمی برای تمدید قرارداد به امید عالیشاه کاپیتان پرسپولیس رسید. خبر ورزشی

واکنش پرسپولیس به پایان قرارداد کاپیتان

پیشنهاد رسمی برای تمدید قرارداد به امید عالیشاه کاپیتان پرسپولیس رسید.

واکنش پرسپولیس به پایان قرارداد کاپیتان

خبر ورزشی