۰۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

واریزی بزرگ تامین اجتماعی ویژه متاهلین

سازمان تامین اجتماعی، هدف از اجرای این طرح ترغیب بیمه‌شدگان به ازدواج و فرزندآوری است و میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک‌ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است.

واریزی بزرگ تامین اجتماعی ویژه متاهلین

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، سازمان تامین اجتماعی، هدف از اجرای این طرح ترغیب بیمه‌شدگان به ازدواج و فرزندآوری است و میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک‌ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است. یعنی جمع دریافتی مشمول کسر حق بیمه در آخرین دو سال قبل از ازدواج تقسیم بر ۲۴ می‌شود. درصورتی که عدد حاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگر عادی در تاریخ عقد باشد مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد تعدیل می‌شود.

تامین اجتماعی

واریزی بزرگ تامین اجتماعی ویژه متاهلین

سازمان تامین اجتماعی طرحی جالب برای زوجهایی که برای اولین بار ازدواج میکنند گذاشته است.کمک هزینه ازدواج برای زنان و مردانی که شرایط لازم را داشته باشند از سوی این سازمان پرداخت خواهد شد.

براساس اعلام معاونت فرهنگی دانشجویی، افزایــش ۲. ۵ برابــری وام ازدواج دانشــجویی، افزایـش قابـل توجـه دریافتـی دسـتیاران و کارورزان بـه ازای ازدواج و فرزنـدآوری (هـر فرزنـد ۱۰ درصـد) و انعقـاد تفاهـم نامـه بـا سـازمان تامیـن اجتماعـی بـرای شـروع بـه تحـت پوشـش قـرار گرفتـن و محاسـبه سـنوات بیمـه تامیـن اجتماعـی بـرای دانشـجویان دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی، از مهم‌ترین اقدامات این حوزه بوده است.

 

اهم اقدامات معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت به شرح زیر است؛

رشــد ۳۱ درصــدی تعــداد واحــد ســوییت متاهلــی در دانشــگاه و دانشــکده هــای علوم پزشکی کشور تا ابتدای سال تحصیلی جاری و ۱۰ درصــدی تخــت هــای دانشــجویی خوابگاههــای مجــردی

افزایــش کمـک هزینــه تحصیلی دریافتــی ۳۰۰ درصدی دستیاران تخصصــی بخصــوص دسـتیاران متاهـل و افزایـش کمـک هزینـه تحصیلـی دریافتـی ۲۰۰- ۳۰۰ درصـدی کارورزان و ســایر گــروه هــای دانشــجویی

افزایــش ۲. ۵ برابــری وام ازدواج دانشــجویی، افزایــش دو برابــری وام تولــد فرزنــد و افزایـش وام ودیعـه مسـکن بـه ۷۰۰ و ۶۰۰ میلیـون ریال بـرای کلان شـهر‌ها و سـایر شـهر‌ها

اعطــای وام ازدواج بــه ۱۷۰۰ نفــر از دانشــجویان و وام ودیعــه مســکن بــه ۱۴۰۰ نفــر از دانشــجویان متاهــل و وام فرزنــدآوری بــه ۳۰۰ نفــر از دانشــجویان در یکســال گذشــته

افزایش بیش از دوبرابری حق الزحمه ساعتی کار (فعالیت) دانشجویی

برگــزاری حدود یکصد کرسی آزاداندیشی دانشــجویی بــا موضوعــات متنــوع در ســال تحصیلــی گذشــته

مشـارکت در اعـزام بیـش از ۸۰۰۰ نفـر از دانشـجویان در قالـب کاروان هـای راهیـان نـور توسـط بسـیج دانشـجویی

برگـزاری طـرح “همـراه بـا حکیمـان” (۱و۲) بـا حضـور ۲۸۰۰ نفـر از اسـاتید بـا خانـواده ( جمعـا ۸۵۰۰ ) در مشـهد مقـدس بـه مـدت ۷۲ سـاعت کـه ۱۲ سـاعت آموزشـی بـرای اسـاتید و خانـواده هـا موضوعـات: سـیره رضـوی، اخـاق، جوانـی جمعیـت و… برگـزار شـد.

برگــزاری اردوهــای دانشــجویی “همــراه بــا ســتاره هــا” بــا حضــور ۴۵۰۰ نفــر از دانشـجویان دختـر دانشـکده هـای علـوم پزشـکی مسـتقل و مجتمـع هـای آمـوزش عالــی سلامت شهرســتان هــای محــروم در مشــهد مقــدس، همــراه بــا آمــوزش موضوعــات: معرفتــی، ‌ایمانــی، پخــش مســتند، مهارتهــای زندگــی و ازدواج و… ، برگــزار شــد.

برگــزاری اردوی آموزشــی زیارتــی “مثبــت آرمــان” بــا حضــور ۲۲۰۰ نفــر از دانشــجویان دختـر و پسـر فعـال حـوزه هـای علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی (کانـون هـا فرهنگـی، همتایــاران سلامت، انجمــن هــای علمــی، نشــریات دانشــجویی، هیئــت هــای مذهبــی و… ) در مشــهد مقــدس

برگــزاری دومیــن دوره نمادیــن آییــن فــارغ التحصیلــی دانــش آموختــگان علــوم پزشـکی کشـور بـا حضـور ۱۲۰۰ نفـر از دانـش آموختـگان پسـر و دختـر دانشـگاه‌های علــوم پزشــکی سراســر کشــور در رواق امــام خمینــی حــرم مطهــر رضــوی

برگــزاری دو دوره جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــگاهیان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر کشــور بــا حضــور ۱۰۰ هــزار دانشــجویان، اســاتید و کارکنــان

. کارگاه آموزشــی “جهــاد تبییــن” بــا حضــور حــدود ۱۰۰۰ نفــر از فعــالان فرهنگــی و اســاتید و مدیــران مراکــز درمانــی

اعــزام بیــش از ۳ هــزار نفــر از دانشــجویان بــه اردوی راهیــان پیشــرفت (هوافضای سـپاه، مپنـا، مرکـز ژنتیـک، رویـان)

برگـزاری طـرح مهردخـت در خوابـگاه هـای علـوم پزشـکی اسـتان تهـران بـا حضـور ۲۱ اسـتاد بـا عنـوان آمـوزش مهـارت هـای زندگـی در قالـب گفتگوهـای صمیمـی اتـاق بــه اتــاق در ۱۳۳ شــب و ۴۰ بــار حضــور در خوابــگاه هــا بــه مــدت ۴۴۶ ســاعت و بــا پوشــش حــدود پنــج هــزار نفــر در ۲۴ خوابــگاه

جشــن بــزرگ “روز دختــر” بــا حضــور ۳۵۰۰ نفــر از دانشــجویان دختــر کلیــه مراکــز آمـوزش عالـی ۱۴ اسـتان نزدیـک و همجـوار در حـرم مطهـر حضـرت معصومـه سلام الله علی‌ها

برنامـه ریـزی اعـزام حـدود ۱۴هـزار نفـر از دانشـجویان بـه اربعیـن حسـینی در دوسـال گذشته

اجــرای طــرح طبیعــت گــردی روزهــای پنــج شــبه و جمعــه بــرای کلیــه دانشــجویان خوابگاهـی بـه ویـژه دانشـجویان دانشـگاه‌های علـوم پزشـکی تهـران جمعـا ۴۵۰۰ نفــر دختــر و پســر (بــه تفکیــک یــک روز خواهــران و یــک روز بــرادران)

برگـزاری همایـش پنـج دوره ۳ روزه توانمندسـازی علمـی و فرهنگـی بـرای ۱۰۰۰ نفـر از روسـا و کارشناسـان ادارات مشـاوره و سلامت روان دانشـجویان بـا رویکـرد مشـاوره اسلامی و نیـز ۲۰۰ نفـر از اسـتادان طـرح اسـتاد مشـاور دانشـجویان (در ۸۰هـزار نفـر سـاعت)

اجــرای بالــغ بــر ۳۷۸۵ عنــوان برنامــه قرآنــی در هفتــه قــرآن و عتــرت از۱۸ تــا ۲۴ آبــان مــاه همزمــان بــا ایــام ســالروز رحلــت مفســر گرانقــدر قــرآن کریــم علامه طباطبایــی.

شناســایی و تکریــم نخبــگان قرآنــی دانشــگاه‌ها در حوزه هــای مختلــف قرائــت، حفــظ و مفاهیــم قــرآن کریــم و در ســه گــروه اســتاد، دانشــجو و کارمنــد کــه در مجمــوع در دانشــگاه‌های علــوم پزشــکی بالــغ بــر ۱۳۹۲ نخبــه قرآنــی شــامل: ۳۲۵ اســتاد، ۵۸۷ دانشــجو و ۴۸۰ کارمنــد شناســایی شــدند.

غربالگــری و پایــش وضعیــت سلامت روان دانشــجویان جدیدالورود، کلیــه دانشـجویان، دسـتیاران و دانشـجویان دکتـرای دانشـگاه/ دانشـکده هـای علـوم پزشــکی

برگـزاری دو دوره المپیـاد فرهنگـی و ورزشـی دانشـجویان بیـن الملـل دختـر و پسـر در مجموعـه خزرآبـاد سـاری و نیـز دو دوره المپیـاد فرهنگـی ورزش قهرمانـی و همگانی بـرای حـدود سـه هـزار نفـر از دانشـجویان پسـر و دختـر دانشـگاه هـای علوم پزشـکی سراسـر کشـور در شـهرکرد و خزرآباد سـاری

تجهیـز کلیـه خوابگاههـای دانشـجویی بـه سـالن هـای ورزشـی (حـدود ۲۵۰ سـرای دانشـجویی فاقـد امکانـات ورزشـی بـه تجهبـزات ورزشـی مجهـز شـدند)

تهیـه پیوسـت فرهنگـی بـرای ورزش و تربیـت بدنـی، مراکـز مشـاوره و سلامت روان دانشگاه‌ها

ابلاغ و تشکیل شورای فرهنگی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای نخستین بار

ابــلاغ دســتورالعمل مشــترک بــا معاونــت آمــوزش وزارت و معاونــت آمــوزش نهــاد بــا عنــوان \”دروس معــارف اثــر بخــش\” بــرای بــه روز رســانی و اســتفاده از روشــ‌های کاربــردی ارائــه دروس معــارف اســامی دانشــگاه‌ها

تهیـه آییـن نامـه تاسـیس مراکـز سـبک زندگـی، مشـاوره و سلامت اجتماعـی طـرح تحولــی دفاتــر مشــاوره و ســلامت روان بــه مراکــز آموزشــی و گفتمــان ســازی ازدواج دانشــجویی و خانــواده بــا رویکــرد ایرانــی-اسلامی

احیــا و برگــزاری جلســات شــورایعالــی انطبــاق، شــورای عالــی فرهنگــی و هیئــت مرکــزی نظــارت بــر تشــکل هــای دانشــجویی بعــد از ده ســال

ابـلاغ برنامـه عملیاتـی تفاهـم نامـه مشـترک وزارت بهداشـت و مرکـز مدیریـت حـوزه علمیـه و نهـاد نمایندگـی بـا ۳۶ برنامـه اجرایـی

برگــزاری همایــش دبیــران هماندیشــی اســاتید دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بــا موضــوع محــوری جمعیــت

حمایـت و مشـارکت بـا نهـاد نمایندگـی رهبـری در دانشـگاه‌ها در خصـوص برگـزاری برنامـه آینـده روشـن ویـژه نخبـگان و رتبـه هـای زیـر ۱۰۰۰ کنکـور تجربـی و نیـز جشـن ازدواج دانشـجویی ویـژە دانشـجویان دانشـگاه‌های پزشـکی در سراسـر کشـور

برگــزاری کارگاه‌های علمی-آموزشــی بــا محوریــت حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیـت بـه منظـور آمـوزش ائمـه جماعـات مراکـز آموزشـی و درمانـی سراسـر کشـور بــا حضــور ۴۰۰ نفــر از ائمــه جماعــات در مشــهد مقــدس

دوازدهمیــن جشــنواره فرهنگــی هنــری نظــام سلامت بــا عنــوان “ســیمرغ” و بــا شــعار “ایــران جــوان بمــان” در هفــت بخــش

بازدیـد و نظـارت از ۱۱۷مرکـز درمانـی دولتـی و خصوصـی بـا توجـه بـه شـاخصه هـای قانـون انطبـاق خدمـات پزشـکی بـا موازیـن شـرع مقـدس

به روزرسانی و ابلاغ شیوه‌نامه جدید شورای انظباطی دانشجویان

برگـزاری مرحلـه کشـوری و آییـن اختتامیـه بیسـت و هفتمین جشـنواره قـرآن و عترت ویـژه اسـاتید، دانشـجویان و کارکنـان وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۲

بهــره بــرداری از ٢١ پــروژه در دســت احــداث، بازســازی و خوابــگاه خریــداری شــده بــا ظرفیــت ۴٣٧١ نفر (تخــت) و متــراژ ۶٢۴٠٩ مترمربــع، تعــداد خوابــگاه هــای ملکــی مجــردی بــه تعــداد ٣٣٨ بــا ظرفیــت ٧٠۴٧٨ نفــر و متــراژ ٩١۴٣٠٣ مترمربــع افزایــش یافـت و بـا اجـاره ١٢۶ خوابـگاه دانشـجویی مجـردی، تعـداد خوابگاه‌های دانشـجویی مجـردی در مجمـوع بـه ۴۶۵ بـا ظرفیـت ٨٨٣٠٠ نفر (تخـت) و متـراژ ١١٠٠٢٩٨ مترمربـع افزایــش یافــت.

تدویـن و به روز رسـانی آییـن نامـه اسـکان دانشـجویان خوابگاهـی، آییـن نامـه تغذیـه دانشــجویان، آییــن نامــه فعالیــت دانشــجویی، آییــن نامــه شــورای برنامــه ریــزی خدمــات رفاهــی مناطــق دهگانــه کشــور و… و همچنیــن دســتورالعمل و شــیوه نامــه هــای مربوطــه

برگـزاری ویـژه برنامه هـای مـاه مبـارک رمضـان شـامل: اجـرای طـرح سـی شـب – سـی مســجد – ســی خدمــت، اجــرای طــرح ســی جــزء – ســی تــلاوت (مراســم جــزء خوانــی قــرآن کریــم)، اجــرای طــرح ســی روز – ســی تفســیر، اجــرای طــرح ســی روز – ســی مسـابقه، اجـرای جشـن تکلیـف فرزنـدان نظـام سلامت و پویـش اولیـن نمـاز – اولیـن روزه، اجــرای طــرح خانــواده بهشــتی (جشــنواره قــرآن و عتــرت خانــواده)، اجــرای طــرح ســفره‌های کریمانــه.

رشـد ۴ درصـدی تعـداد سـالن هـای غذاخـوری و رشـد ۳ درصـدی ظرفیـت سـالن هـای غذاخـوری دانشـجویی در دانشـگاه و دانشـکده هـای علوم پزشـکی کشـور

پوشش صد در صدی بیمه دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی

تدویــن و ابـلاغ پیوســت فرهنگــی خوابــگاه هــای دانشــجویی متاهلــی بــر اســاس قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت

اردوی تابســتانه فرهنگــی- تفریحــی و زیارتــی ویــژه فرزنــدان کارکنــان ســتاد وزارتخانـه کـه تـاکنـون سـه دوره، بـا حضـور ۹۷۰ نفـر از دختـران و پسـران ۷ تـا ۱۴ سـال بـه تفکیــک دو روز.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار