۲۳:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

اجتماعی

ه زودی مابه التفاوت پاداش ومرخصی ذخیره بازنشستگان ١۴٠٠ فرهنگیان و معلمان پرداخت می شود

ه زودی مابه التفاوت پاداش ومرخصی ذخیره بازنشستگان ١۴٠٠ فرهنگیان و معلمان پرداخت می شودخود را دریافت کردند

ه زودی مابه التفاوت پاداش ومرخصی ذخیره بازنشستگان ١۴٠٠ فرهنگیان و معلمان پرداخت می شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،به نقل از نواندیش ه زودی مابه التفاوت پاداش ومرخصی ذخیره بازنشستگان ١۴٠٠ فرهنگیان و معلمان پرداخت می شودخود را دریافت کردند. برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید

ه زودی مابه التفاوت پاداش ومرخصی ذخیره بازنشستگان ١۴٠٠ فرهنگیان و معلمان پرداخت می شود

اسناد اصلاح شده پاداش و مرخصی مربوط به فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۰ در سامانه وزارت متبوع بارگذاری گردید.گفتنی است سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در سی ام اردیبهشت ماه گفته بود: در حال حاضر بازنشستگان سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۱ مطالبات خود را دریافت کردند اما بازنشستگان سال ۱۴۰۰ دچار مشکل شده اند که باید اسامی بازنشستگان به سازمان برنامه ارسال و بخشی از مطالبات این معلمان در زمینه پاداش پایان خدمت طی یک الی ۲ روز آینده پرداخت شود. ضمن اینکه مسائل مربوط به حکم بازنشستگان نیز باید در با حل مسائل اختلافی طی روزهای آینده مشخص و نسبت به آن اقدام شود.

بازنشستگان

بازنشستگان

رأی در مورد استفاده از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبل از بازنشستگی (‌صفحه ۷۱۳)

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۷.۱۰.۷.۱۲۷۷۱
‌شماره هـ۳۶.۶۷. ۱۳۶۷.۹.۲۶
‌تاریخ ۶۷.۹.۱۵ شماره دادنامه ۷۶ کلاسه پرونده ۳۶.۶۷
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌موضوع شکایت و خواسته: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۸ دیوان
عدالت اداری
‌مقدمه و گردش کار: الف – شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۶۸۳.۶۳ موضوع شکایت شاکی
بطرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته چهار ماه‌مرخصی استحقاقی قبل از
بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۵۸۵ مورخ ۶۵.۷.۲۳ چنین رأی صادر نموده است: طبق
ماده ۴۷ قانون استخدام‌کشوری مستخدم رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از
حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را دارد و طبق مواد ۷ و ۸ و ۹ آیین‌نامه‌مرخصی‌ها،
مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدم رسمی با رعایت مقررات مذکور در مواد مرقوم
ذخیره می‌شود و طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور‌مستخدم رسمی هنگام بازنشسته شدن حق
استفاده از مرخصی ذخیره شده را حداکثر به مدت چهار ماه دارد و برابر ماده ۱۵
آیین‌نامه فوق‌الذکر در‌مواردی که مستخدم رسمی رأساً از طرف سازمان متبوع خود به
استناد مواد ۷۴ و ۷۵ قانون استخدام کشوری بازنشسته می‌شود اعطای مرخصی
ذخیره‌استحقاقی وی با رعایت مقررات مربوط الزامی بوده و شکایت وارد است.
ب – شعبه هشتم در پرونده کلاسه ۳۴۶.۶۵ موضوع شکایت شاکی بطرفیت راه‌آهن جمهوری
اسلامی ایران به خواسته: الزام راه‌آهن جمهوری اسلامی‌به اعطای مرخصی استحقاقی قبل
از بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۶۴۵ مورخ ۶۵.۹.۲۹ چنین رأی صادر نموده است:
صرفنظر از سوابق امر نظر‌به این که به هر تقدیر شاکی سرانجام به موجب حکم شماره
۸۰۳۶-۶۰.۶.۱۶ به استناد تبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری بازنشسته‌شده و
در مورد مشمولین تبصره مزبور چنانچه بازنشستگی مستخدم مسبوق به درخواست خود وی
همراه با تقاضای مرخصی نباشد اعطاء مرخصی به‌نظر الزامی نیست.
‌لذا اجابت خواسته شاکی غیر مقدور و شکایت مردود اعلام می‌گردد.
[z] جلسه هیأت عمومی
‌با اعلام تعارض آراء مذکور از سوی ریاست شعبه نهم دیوان، هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری به ریاست حجهْْ ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با‌حضور رؤسای شعب تشکیل و پس
از بحث و بررسی انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
[z] رأی وحدت رویه
‌با توجه به ماده ۴۷ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۴۵.۳.۳۱ مبنی بر این که
مستخدم رسمی سالانه حق استفاده از یک ماه مرخصی را دارد و‌این که اعمال تبصره ۷۴
لایحه قانونی مزبور مصوب ۵۳.۱۲.۲۸ نافی حق ثابت و مکتسب فوق‌الذکر در حدود مقررات
قانونی نمی‌باشد لذا دادنامه‌شماره ۵۸۵ مورخ ۶۵.۷.۲۳ شعبه چهارم دیوان که بر این
اساس صادر شده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد
قسمت‌اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر
مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

منبع : نواندیش

مطالب مرتبط