22:03 - 1403/04/12

نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ به تفکیک استانها

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست‌ جمهوری به‌تفکیک استانی اعلام می‌شود.

نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ به تفکیک استانها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳، ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه در سراسر کشور برای رای‌گیری مردم ایران تعیین شد که شامل ۳۴ هزار و ۵۲۲ شعبه شهری، ۲۴ هزار و ۱۱۸ شعبه روستایی، ۴۳ هزار و ۴۲۵ شعبه ثابت و ۱۵ هزار و ۲۱۵ صندوق شعبه سیار بود و ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور بودند.‌‌

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استانی اعلام می‌شود.

در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳، ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه در سراسر کشور برای رای‌گیری مردم ایران تعیین شد که شامل ۳۴ هزار و ۵۲۲ شعبه شهری، ۲۴ هزار و ۱۱۸ شعبه روستایی، ۴۳ هزار و ۴۲۵ شعبه ثابت و ۱۵ هزار و ۲۱۵ صندوق شعبه سیار بود و ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور بودند.‌‌

در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذشده و آرای ۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک هر استان ذکر شده است:

آذربایجان شرقی

استان: آذربایجان شرقی
یک میلیون و ۶۷ هزار و ۸۷ رأی مسعود پزشکیان
هفت هزار و ۳۳ رأی مصطفی پورمحمدی
۲۴۳ هزار و ۳۶۹ رأی سعید جلیلی
۵۷ هزار و ۳۸۰ رأی محمدباقر قالیباف
یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۱۰۸ رأی کل آراء
۴۴.۱۱ درصد میزان مشارکت

آذربایجان غربی

استان: آذربایجان غربی
۸۰۶,۶۲۰ مسعود پزشکیان
۴,۹۶۰ مصطفی پورمحمدی
۱۴۵,۶۱۹ سعید جلیلی
۵۸,۰۱۱ محمدباقر قالیباف
کل آراء
%۴۰ میزان مشارکت

اردبیل

استان: اردبیل
۳۸۲ هزار و ۶۰۰ مسعود پزشکیان
۲ هزار و ۶۷۶ مصطفی پورمحمدی
۷۲ هزار و ۸۰۰ سعید جلیلی
۳۶ هزار و ۳۰۰ محمدباقر قالیباف
۵۰۴ هزار و ۶۰۲ کل آراء
۴۸.۵ درصد میزان مشارکت

اصفهان

استان: اصفهان
۴۲۸ هزار و ۹۸ رای مسعود پزشکیان
۱۶ هزار و ۵۲۴ رای مصطفی پورمحمدی
۸۶۸ هزار و ۴۳۱ رای سعید جلیلی
۱۳۹ هزار و ۹۷۹ رای محمدباقر قالیباف
یک میلیون و ۵۳۰ هزار و ۷۴۷ هزار کل آراء
۴۱ درصد میزان مشارکت

البرز

استان: البرز
۲۹۸,۶۶۴ مسعود پزشکیان
۷۴۱ مصطفی پورمحمدی
۲۷۱,۶۹۵ سعید جلیلی
۹۷,۱۸۲ محمدباقر قالیباف
۶۷۴,۱۴۸ کل آراء
میزان مشارکت

ایلام

استان: ایلام
۱۱۹ هزار و ۸۴۳ رأی مسعود پزشکیان
یک هزار و ۷۰۴ رأی مصطفی پورمحمدی
۴۴ هزار و ۷۰۶ رأی سعید جلیلی
۳۰ هزار و ۸۵۲ رأی محمدباقر قالیباف
۲۰۸ هزار و ۱۸۷ رأی کل آراء
۴۷ درصد میزان مشارکت

بوشهر

استان: بوشهر
۱۴۴ هزار و ۱۳۸ رأی مسعود پزشکیان
۲ هزار و ۶۱۸ رأی مصطفی پورمحمدی
۱۶۷ هزار و ۲۱۷ رأی سعید جلیلی
۴۰ هزار و ۸۵۰ رأی محمدباقر قالیباف
۳۷۴ هزار و ۳۴۵ نفر کل آراء
۴۶.۴۲ درصد میزان مشارکت

تهران

استان: تهران
۱,۴۹۲,۱۶۴ مسعود پزشکیان
۳۵,۵۸۲ مصطفی پورمحمدی
۱,۱۶۵,۵۱۸ سعید جلیلی
۶۷۳,۰۰۰ محمدباقر قالیباف
۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۲۶۴ کل آراء
۳۳ درصد میزان مشارکت

چهارمحال و بختیاری

استان: چهارمحال و بختیاری
۱۲۳ هزار و ۴۶ رای مسعود پزشکیان
۲ هزار و ۴۶۴ رای مصطفی پورمحمدی
۱۱۸ هزار و ۵۲۳ رای سعید جلیلی
۲۸ هزار و ۲۳۱ رای محمدباقر قالیباف
۲۸۲ هزار و ۲۶۴ رای کل آراء
۳۸ درصد میزان مشارکت

خراسان جنوبی

استان: خراسان جنوبی
۱۰۲ هزار و ۳۵۴ رای مسعود پزشکیان
۲ هزار و ۳۱۹ رای مصطفی پورمحمدی
۲۲۵ هزار و ۸۲۵ رای سعید جلیلی
۴۸ هزار و ۷۷۶ رای محمدباقر قالیباف
۳۹۱ هزار و ۳۹۲ رای کل آراء
۶۴ درصد میزان مشارکت

خراسان رضوی

استان: خراسان رضوی
۲۷/۴ درصد آراء مسعود پزشکیان
۰/۸ درصد آراء مصطفی پورمحمدی
۵۰/۲ درصد آراء سعید جلیلی
۱۷/۸ درصد آراء محمدباقر قالیباف
۲ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۶۹۶ کل آراء
۴۹/۳۹ میزان مشارکت

خراسان شمالی

استان: خراسان شمالی
۱۱۵ هزار و ۶۹۷ مسعود پزشکیان
یک هزار و ۲۶ مصطفی پورمحمدی
۱۱۵ هزار و ۶۷۲ سعید جلیلی
۵۷ هزار و ۶۳۸ محمدباقر قالیباف
۳۰۵ هزار کل آراء
۴۵ درصد میزان مشارکت

خوزستان

استان: خوزستان
۴۳۳ هزار و ۶۹۹ رای مسعود پزشکیان
۱۲ هزار و ۵۲۹ رای مصطفی پورمحمدی
۵۲۴ هزار و ۸۴ رای سعید جلیلی
۱۷۵ هزار و ۷۳۲ رای محمدباقر قالیباف
کل آراء
میزان مشارکت

زنجان

استان: زنجان
۱۹۵ هزار و ۱۶۵ رأی مسعود پزشکیان
سه هزار و ۲۵۱ رأی مصطفی پورمحمدی
۱۳۲ هزار و ۴۰۹ رأی سعید جلیلی
۴۸ هزار و ۴۷۹ رأی محمدباقر قالیباف
کل آراء
۴۶.۲ درصد میزان مشارکت

سمنان

استان: سمنان
۷۳ هزار و ۲۸۷ رای مسعود پزشکیان
۲ هزار و ۳۰۲ رای مصطفی پورمحمدی
۱۳۷ هزار و ۸۱ رای سعید جلیلی
۳۴ هزار و ۷۵۹ رای محمدباقر قالیباف
۵۳۴ هزار و ۲۶ رای کل آراء
۴۹.۲ درصد میزان مشارکت

سیستان و بلوچستان

استان: سیستان و بلوچستان
۴۴۳۲۲۶ مسعود پزشکیان
۴۳۶۸ مصطفی پورمحمدی
۱۹۹۹۷۶ سعید جلیلی
۸۷۷۸۸ محمدباقر قالیباف
۷۳۵ هزار و ۳۵۸ رای کل آراء
۴۰ درصد میزان مشارکت

فارس

استان: فارس
۵۳۲ هزار ۹۴۷ رای مسعود پزشکیان
۱۰ هزار ۲۹۲رای مصطفی پورمحمدی
۶۳۴ هزار ۲۹۴ رای سعید جلیلی
۱۳۲ هزار ۸۴۸ رای محمدباقر قالیباف
کل آراء
بیش از ۳۶ درصد میزان مشارکت

قزوین

استان: قزوین
۱۵۶ هزار و ۸۵۳ رای مسعود پزشکیان
۳ هزار و ۳۸۵ رای مصطفی پورمحمدی
۱۶۶ هزار ۸۵۲ رای سعید جلیلی
۵۱ هزار و ۸۱۱ رای محمدباقر قالیباف
۳۹۵ هزار و ۷۵۳ رای کل آراء
۴۲.۸ درصد میزان مشارکت

قم

استان: قم
مسعود پزشکیان
مصطفی پورمحمدی
سعید جلیلی
محمدباقر قالیباف
کل آراء
۵۶.۲ درصد میزان مشارکت

کردستان

استان: کردستان
مسعود پزشکیان
مصطفی پورمحمدی
سعید جلیلی
محمدباقر قالیباف
کل آراء
میزان مشارکت

کرمان

استان: کرمان
۳۲۹ هزار و ۴۷۰ مسعود پزشکیان
۸ هزار و ۵۱۳ مصطفی پورمحمدی
۴۷۷ هزار و ۵۸۹ سعید جلیلی
۲۱۵ هزار و ۸۹۲ محمدباقر قالیباف
یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۸۶ کل آراء
۴۶ درصد میزان مشارکت

کرمانشاه

استان: کرمانشاه
۱۴۰,۲۸۲ مسعود پزشکیان
۴,۱۰۰ مصطفی پورمحمدی
۶۲,۶۰۶ سعید جلیلی
۴۳,۱۷۰ محمدباقر قالیباف
۲۸۴,۸۹۵ کل آراء
میزان مشارکت

کهگیلویه و بویراحمد

استان: کهگیلویه و بویراحمد
۱۲۳ هزار و ۲۴۰ رأی مسعود پزشکیان
۱۰۲ هزار و ۱۱۲ رأی سعید جلیلی
۵۵ هزار و ۳۴۸ رأی محمدباقر قالیباف
یک هزار و ۵۱۸ رأی مصطفی پورمحمدی
۲۸۸ هزار و ۹۳۷ رأی کل آراء
۴۹.۳ میزان مشارکت

گلستان

استان: گلستان
۱۷۱ هزار و ۶۲۸ مسعود پزشکیان
۲ هزار و ۷۸۵ مصطفی پورمحمدی
۱۰۳ هزار و ۲۲۲ سعید جلیلی
۴۳ هزار و ۱۲۵ محمدباقر قالیباف
کل آراء
۴۱.۶ درصد میزان مشارکت

گیلان

استان: گیلان
۳۱۷ هزار و ۲۴۸ مسعود پزشکیان
۶ هزار و ۷۵۹ مصطفی پورمحمدی
۲۱۶ هزار و ۳۳۹ سعید جلیلی
۹۰ هزار و ۱۹ محمدباقر قالیباف
۶۵۶ هزار و ۹۳۶ کل آراء
۳۲.۶ درصد میزان مشارکت

لرستان

استان: لرستان
۲۳۴ هزار و ۷۲۱ رای مسعود پزشکیان
چهار هزار و ۳۹۵ رای مصطفی پورمحمدی
۱۹۱ هزار و ۵۱۰ رای سعید جلیلی
۱۰۰ هزار و ۹۶۷ رای محمدباقر قالیباف
کل آراء
میزان مشارکت

مازندران

استان: مازندران
۴۰۶ هزار و ۴۸۵ رای مسعود پزشکیان
۹ هزار و ۶۲۹ رای مصطفی پورمحمدی
۴۴۸ هزار و ۳۰۸ رای سعید جلیلی
۱۳۲ هزار و ۱۵۱ رای محمدباقر قالیباف
یک میلیون و ۴۳ هزار و ۵۷۰ نفر کل آراء
۴۲.۳ درصد میزان مشارکت

مرکزی

استان: مرکزی
۱۳۶ هزار و ۲۸۲ رای مسعود پزشکیان
۴ هزار و ۳۵۵ رای مصطفی پورمحمدی
۲۳۳ هزار و ۶۴۵ رای سعید جلیلی
۶۱هزار و ۳۵۹ رای محمدباقر قالیباف
۴۵۷ هزار و ۷۴ رأی کل آراء
۳۹.۹ درصد میزان مشارکت

هرمزگان

استان: هرمزگان
مسعود پزشکیان
مصطفی پورمحمدی
سعید جلیلی
محمدباقر قالیباف
کل آراء
میزان مشارکت

همدان

استان: همدان
۱۹۹ هزار و ۴۶۶ رای مسعود پزشکیان
پنج هزار و ۲۸۳ رای مصطفی پورمحمدی
۲۶۶ هزار و ۸۷۵ رای سعید جلیلی
۷۶ هزار و ۵۸۳ رای محمدباقر قالیباف
۵۷۲هزار و ۸۴۲ رای کل آراء
۳۹ درصد میزان مشارکت

یزد

استان: یزد
۱۶۵ هزار و ۶۹۶ رای مسعود پزشکیان
۳ هزار و ۸۲۸ رای مصطفی پورمحمدی
۲۱۳ هزار و ۵۱۳ رای سعید جلیلی
۳۵ هزار و ۶۸۰ رای محمدباقر قالیباف
۴۳۶ هزار و ۷۲۲رای کل آراء
۵۸.۱۸ میزان مشارکت

  

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط