شانس نعمتی از مهدی شیری بیشتر شد

شانس نعمتی از مهدی شیری بیشتر شد شانس سیامک نعمتی برای بازی در دفاع راست مقابل نساجی در غیاب فرشاد فرجی که توانایی بازی در این منطقه را دارد بیشتر از مهدی شیری است. خبر ورزشی

شانس نعمتی از مهدی شیری بیشتر شد

شانس سیامک نعمتی برای بازی در دفاع راست مقابل نساجی در غیاب فرشاد فرجی که توانایی بازی در این منطقه را دارد بیشتر از مهدی شیری است.

شانس نعمتی از مهدی شیری بیشتر شد

خبر ورزشی