روزنامه فرهیختگان ورشی| وضعیت قرمز دفاع

جلد روزنامه فرهیختگان ورزشی پنج‌شنبه ۲ اردیبهشت را می‌بینید. منبع: خبرورزشیخبر ورزشی

جلد روزنامه فرهیختگان ورزشی پنج‌شنبه ۲ اردیبهشت را می‌بینید.

جلد روزنامه فرهیختگان ورزشی پنج‌شنبه ۲ اردیبهشت

منبع: خبرورزشیخبر ورزشی