روزنامه استقلال جوان| نوبتی هم باشد، نوبت الدحیل است

جلد روزنامه استقلال جوان چهارشنبه ۱ اردیبهشت را می‌بینید. منبع: خبرورزشیخبر ورزشی

جلد روزنامه استقلال جوان چهارشنبه ۱ اردیبهشت را می‌بینید.

جلد روزنامه استقلال جوان چهارشنبه ۱ اردیبهشت

منبع: خبرورزشیخبر ورزشی