روحانی: کشور را بدون سیستم کوپنی اداره کردیم

در مدت این سه سال کالا به وفور ولو گران در اختیار مردم بوده است. دریافت ۲۲ MB مهر

روحانی: کشور را بدون سیستم کوپنی اداره کردیم

در مدت این سه سال کالا به وفور ولو گران در اختیار مردم بوده است.

دریافت ۲۲ MB مهر