۰۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دانشکده های پزشکی کشور اعتباربخشی شدند/ اخطار به ۱۸ دانشکده

دانشکده های پزشکی کشور اعتباربخشی شدند/ اخطار به ۱۸ دانشکده احکام اعتباربخشی دانشکده های پزشکی کشور صادر شد و بر اساس آن ۴۶ دانشکده پزشکی تایید چند ساله دریافت کردند و ۱۸ دانشکده به صورت مشروط و با اخطار تایید شدند. به گزارش خبرنگار مهر، ...

دانشکده های پزشکی کشور اعتباربخشی شدند/ اخطار به ۱۸ دانشکده

دانشکده های پزشکی کشور اعتباربخشی شدند/ اخطار به ۱۸ دانشکده

دانشکده های پزشکی کشور اعتباربخشی شدند/ اخطار به ۱۸ دانشکده

احکام اعتباربخشی دانشکده های پزشکی کشور صادر شد و بر اساس آن ۴۶ دانشکده پزشکی تایید چند ساله دریافت کردند و ۱۸ دانشکده به صورت مشروط و با اخطار تایید شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی نسبت به اعتباربخشی دانشکده‌های پزشکی کشور بر اساس سال تأسیس و ارائه احکام اعتباربخشی دور اول ۱۳۹۹-۱۳۹۷ اقدام کرده است.

این واحد مسئولیت اعتباربخشی دانشکده‌های پزشکی در سراسر کشور را برعهده دارد.

بر اساس اعتباربخشی انجام گرفته در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ هیچ دانشکده‌ای تأیید کامل پنج ساله دریافت نکرده است. ۲ دانشکده‌های تأیید شده سه ساله هستند و ۲۲ دانشکده تأیید شده نیز دو ساله هستند. همچنین تعداد ۲۲ دانشکده پزشکی تأیید شده یک ساله هستند.

واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی ۱۶ دانشکده را به صورت مشروط تأیید کرده است و این دانشکده‌ها تأیید شده مشروط با اخطار یک ساله هستند. همچنین ۲ دانشکده تأیید شده مشروط با اخطار شش ماهه هستند.

جدول دانشکده‌های پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷-۱۳۹۹ (تأیید شده)

ردیف عنوان دانشکده سال تأسیس عنوان احکام اعتباربخشی
۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۱۳ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت سه سال
۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۳۲۷ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت سه سال
۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۲۶ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۲۸ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۳۲۸ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۲۹ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۳۸ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۵۲ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۹ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۳۵۴ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۵۵ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۳۵۶ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۳۵۶ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۶۲ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۳۶۴ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۳۶۵ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۳۶۵ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۳۶۵ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۳۶۷ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۱۹ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۶۷ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۳۶۹ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳۷۱ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ۱۳۷۲ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۱۳۸۹ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۳۹۲ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال
۲۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا ۱۳۵۶ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۲۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۳۶۳ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۲۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۶۴ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۲۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱۳۶۵ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۲۹ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۱۳۶۵ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۳۶۵ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۳۶۶ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۳۶۶ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۳۶۷ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۱۳۷۲ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۳۷۲ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا) ۱۳۷۳ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۱۳۷۴ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۳۸۳ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۳۹ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۳۸۵ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱۳۸۷ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۱۳۸۷ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۳۸۸ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز ۱۳۹۰ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۴ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ۱۳۹۰ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱۳۹۱ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال
۴۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ۱۳۹۷ تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

جدول دانشکده‌های پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷-۱۳۹۹ (تأیید مشروط و اخطار)

ردیف عنوان دانشکده سال تأسیس عنوان احکام اعتباربخشی
۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۱۳۵۶ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۲ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ۱۳۶۴ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۳ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ۱۳۶۴ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۴ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۶۴ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۵ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۶ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی شش ماه بعد
۷ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۸ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۰ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی شش ماه بعد
۱۱ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ۱۳۶۷ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۲ دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد ۱۳۷۱ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱۳۷۲ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۴ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم ۱۳۸۶ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۱۳۸۸ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۶ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ۱۳۹۰ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۳۹۱ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد
۱۸ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ۱۳۹۲ تأیید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد

مهر

مطالب مرتبط