حذف قطعی سه نفر از لیست پرسپولیس

حذف قطعی سه نفر از لیست پرسپولیس کارون تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه ۲۱ فروردین از طریق فرودگاه امام خمینی راهی هند می شود. خبر ورزشی

حذف قطعی سه نفر از لیست پرسپولیس

کارون تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه ۲۱ فروردین از طریق فرودگاه امام خمینی راهی هند می شود.

حذف قطعی سه نفر از لیست پرسپولیس

خبر ورزشی