جزئیات تعطیلی برخی مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی از زبان معاون کل وزارت بهداشت

جزئیات تعطیلی برخی مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی از زبان معاون کل وزارت بهداشت در ویدئوی زیر ببینید. افکار

جزئیات تعطیلی برخی مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی از زبان معاون کل وزارت بهداشت در ویدئوی زیر ببینید.

افکار