۲۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

حقوق کارگران در سال 1403 پس از کش و قوس های بسیار مشخص شد و ما در اندیشه معاصر جدول حقوق کارگران در سال 1403 + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه 1401، 1402 و 1403) را برایتان آوردیم تا بتوانید از ریز جزئیات افزایش حقوق کارگران در سه سال ا...

حقوق کارگران 1403

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ پس از کش و قوس های بسیار مشخص شد و ما در اندیشه معاصر جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) را برایتان آوردیم تا بتوانید از ریز جزئیات افزایش حقوق کارگران در سه سال اخیر مطلع شوید.

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال ۱۴۰۳ به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال ۱۴۰۳ را در جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ مشخص کرده‌ایم.

اقلام حقوق سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۳ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸
حداقل دستمزد ماهانه ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
مزد هر ساعت کاری ۱۹۰,۰۷۴ ۲۴۱,۲۸۶ ۳۲۵,۸۸۸
مزد هر ساعت اضافه کاری ۲۶۶,۱۰۳ ۳۳۷,۸۰۰ ۴۶۹.۶۰۷
حق مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
بن خواربار ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۵,۳۰۸,۲۸۴ ۷,۱۶۶,۱۸۴
حق اولاد (دو فرزند) ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸
حق تاهل ۵,۰۰۰,۰۰۰
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۵۸,۸۹۷,۵۰۰ ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ۹۹,۶۶۱,۸۴۰
حداقل حقوق با یک فرزند ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ۸۰,۴۹۱,۱۲۴ ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴
حداقل حقوق با دو فرزند ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ۸۵,۷۹۹,۴۰۸ ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸
حقوق کارگران در 1403

حداقل حقوق کارگران

جدول حقوق و مزایای حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۳

در این جدول، میزان حقوق و سایر مزایای کارمندان را به شکل روزانه و ماهانه برای شما توضیح دادیم.

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
۲ کمک هزینه اقلام مصرفی ۴۶۶,۶۶۶ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۲۳۸,۸۷۲ ۷,۱۶۶,۱۸۴
۵ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۶ مجموعه دریافتی افراد مجرد بدون سابقه کار    ۲.۹۲۳.۳۱۳ ۹۴,۶۶۱,۸۴۰

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ قانون کار

با توجه به اینکه برخی از ماه‌ها ۳۰ روز و برخی دیگر ۳۱ روز دارند، در این قسمت تمامی جزئیات حقوق و دستمزد کارمندان را به تفکیک ۳۰ روز و ۳۱ روز توضیح دادیم.

عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
مزد ۱۴۰۳ قانون کار (روزانه) ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸
حقوق ۱۴۰۳ قانون کار (ماهانه) ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ۷۴,۰۵۰,۵۶۸
بن کارگر ۱۴۰۳ قانون کار ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۱۴۰۳ قانون کار ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق تاهل ۱۴۰۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۳) ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۷,۱۶۶,۱۸۴
حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۳) ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸
مزد هر ساعت کار عادی ۳۲۵,۸۸۸ ۳۲۵,۸۸۸
پایه سنوات ۱۴۰۳ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
عیدی سال ۱۴۰۳ (حداقل) ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰ ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۳ ۴۵۶,۲۳۷ ۴۵۶,۲۳۷


جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۳

جدول حق بیمه هم برای مشخص شدن سهم بیمه کارگر و کارفرما در شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال است.

عنوان شش ماه اول (بر مبنای ریال) شش ماه دوم (بر مبنای ریال)
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۳ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۷۴,۰۵۰,۵۶۸ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق تاهل ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول (افراد مجرد) ۹۷,۰۵۰,۵۶۸ ۹۴,۶۶۱,۸۴۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول (افراد متاهل) ۱۰۲,۰۵۰,۵۶۸ ۹۹,۶۶۱,۸۴۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد)
سهم کارگر (۷ درصد)
مجموع حق بیمه

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ برای افراد دارای مدرک دیپلم چقدر است؟

به نظر می‌رسد که مدرک تحصیلی نباید تاثیری در میزان حقوق دریافتی داشته باشد و تمام کارگران باید مبلغ ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ریال یعنی حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ را دریافت کنند. با این حال در برخی از شرکت‌ها با توجه به قوانین شرکت و طبقه بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس مدرک تحصیلی تعیین می شود و ساختار و مقدار مشخصی ندارد.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار