03:49 - 1400/01/18

توافق پرسپولیس با اولین ستاره برای تمدید/ اشتباهی که تکرار نشد!

توافق پرسپولیس با اولین ستاره برای تمدید/ اشتباهی که تکرار نشد! مدیران پرسپولیس تا امروز موفق شدند با یک بازیکن برای تمدید به توافق برسند. خبر ورزشی

توافق پرسپولیس با اولین ستاره برای تمدید/ اشتباهی که تکرار نشد!

توافق پرسپولیس با اولین ستاره برای تمدید/ اشتباهی که تکرار نشد!

مدیران پرسپولیس تا امروز موفق شدند با یک بازیکن برای تمدید به توافق برسند.

توافق پرسپولیس با اولین ستاره برای تمدید/ اشتباهی که تکرار نشد!

خبر ورزشی

مطالب مرتبط