بازیگرانی که در ورزش هم ستاره بودند

بازیگرانی که در ورزش هم ستاره بودند سینما و ورزش با یکدیگر در تضاد نیستند، بازیگران بسیاری بوده‌اند که توانایی‌شان در ورزش را به رخ کشیده و برعکس آن هم رخ داده، ورزشکارانی بوده‌اند که روی به بازیگری آورده‌اند. خبر ورزشی

بازیگرانی که در ورزش هم ستاره بودند

سینما و ورزش با یکدیگر در تضاد نیستند، بازیگران بسیاری بوده‌اند که توانایی‌شان در ورزش را به رخ کشیده و برعکس آن هم رخ داده، ورزشکارانی بوده‌اند که روی به بازیگری آورده‌اند.

بازیگرانی که در ورزش هم ستاره بودند

خبر ورزشی