افشاریان: باید کمک کنیم تا تیم را با خورشیدی جمع کنیم/ عزیزی خادم خیلی وسواس دارد

افشاریان: باید کمک کنیم تا تیم را با خورشیدی جمع کنیم/ عزیزی خادم خیلی وسواس دارد عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت که رئیس این فدراسیون، قابلیت‌هایی در مجتبی خورشیدی دیده که او را به عنوان سرپرست تیم ملی انتخاب کرده است. خبر ورزشی

افشاریان: باید کمک کنیم تا تیم را با خورشیدی جمع کنیم/ عزیزی خادم خیلی وسواس دارد

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت که رئیس این فدراسیون، قابلیت‌هایی در مجتبی خورشیدی دیده که او را به عنوان سرپرست تیم ملی انتخاب کرده است.

افشاریان: باید کمک کنیم تا تیم را با خورشیدی جمع کنیم/ عزیزی خادم خیلی وسواس دارد

خبر ورزشی